Numune Kabul ve Raporlama Birimi


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve TS EN ISO/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı” gereği Laboratuvar bünyesinde oluşan birimlerden biridir.

Numune Kabul ve Raporlama Birimi; numunenelerin kabul/barkodlama işleminin yapıldığı, analiz raporlarının yazıldığı, analiz artanı ve şahit numunelerin saklandığı bölümlerden oluşmaktadır.

İstanbul-Edirne laboratuvarlarımıza ait numune kabul kriterleri için tıklayınız.

İzmir laboratuvarımıza ait numune kabul kriterleri için tıklayınız.

Radix İzmir Karar Kuralı Prosedürü için tıklayınız.

Radix İzmir Numune Miktar Listesi için tıklayınız.

Radix Karar Kuralı Prosedürü için tıklayınız.

Numunenin kabulü kodlanması kaydı ve dağıtımı talimatı için tılayınız.

NUMUNE KABULÜ

Resmi Numuneler;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Sınır Kontrol Müdürlükleri tarafından  ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza ithalat / ihracat amaçlı analiz için gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü;

  • Talep edilen analizlerin kapsam kontrolü,
  • Numune alma tutanağı kontrolü,
  • Mühür numarası kontrolü,
  • Numune miktarının talep edilen analizlere yeterli oluşu… vb. kontrollere tabi tutularak yapılır.

İade, Muhafaza ve İmha: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.

Analiz ve Raporlama: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır.